De Onderwijsinspectie wil inzicht krijgen in hoe strategisch HRM-beleid van scholen bijdraagt aan werkdrukvermindering van leraren, zo staat het in het Jaarplan 2019. Inspecteurs bezoeken voor dit thema-onderzoek dertig scholen waarvan de schoolleiders zicht hebben op de werkdruk van hun leraren en hiervoor adequate maatregelen treffen vanuit het strategisch HRM-beleid. Accent Praktijkonderwijs Centrum is een van die dertig.

Doel van het bezoek op 19 december was om antwoord te krijgen op twee vragen:

  1. Is onderwijskundig beleid gekoppeld aan het personeelsbeleid?
  2. Is het onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid gekoppeld aan de werkdruk?

De inspecteur gaf aan vestigingsdirecteur Dianne van den Berg het volgende terug:

‘Uit alle gesprekken bleek dat er op de school uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen wordt maatwerk geboden op basis van hun competenties. Maatwerk op cognitief gebied, maar ook voor de domeinen stage, arbeidstoeleiding en zorg.

Het profiel van de docenten is afgestemd op competentiegericht onderwijs. Nieuwe docenten moeten feeling hebben met de leerlingen c.q. de doelgroep. De school is selectief in de aanstelling van nieuwe docenten. Dit is terug te zien in de selectieprocedure waarbij er meeloopdagen zijn om te kijken of er een wederzijdse match is.

Ook zittende docenten krijgen veel aandacht. Er is een uitgebreide gesprekkencyclus die ook goed gedocumenteerd wordt. Daarbuiten zijn er veel informele gesprekken, in teamverband, individueel met de schoolleiding, collegiaal overleg en dergelijke. Deze gesprekken zijn een sterk element in de school en binnen de organisatie van Accent.

Daaraan gekoppeld is de professionaliseringsvraag. Startende docenten worden altijd begeleid door een coach (ervaren collega). Een pluspunt binnen Accent Centrum is de cultuur. Accent Centrum is een kleine school, waardoor de lijnen kort zijn en iedereen weet waarmee de ander bezig is. Het doel en de missie worden collectief beleden. Iedere hulpvraag wordt collegiaal beantwoord in het belang van de collega en de school. Daarmee huldigen docenten het motto van Accent: Haal Het Beste Uit Jezelf.

Er is veel ruimte voor professionalisering. Een opleiding wordt altijd gestimuleerd en ook vaak gefaciliteerd, eveneens als de docent daarmee in de toekomst naar een andere vorm van onderwijs kan vertrekken. Daardoor wordt een hoge mate van tevredenheid gecreëerd en mobiliteit voor CVO.

Veel taken worden in onderling overleg tussen de teams en collega’s verdeeld. Dit onderling overleg levert geen klachten op. Waar nodig neemt men taken van collega’s over. Er heerst geen uurtje-factuurtje-cultuur, elkaar ondersteunen, bij elkaar binnenlopen, vragen of je iets voor de ander kunt doen is gemeengoed.

Collegiale consultatie is normaal. Dit vindt soms plaats op afspraak. Ook vragen docenten of ze kunnen aanschuiven in de les om van elkaar te leren. Doordat ze bij elkaar hulp kunnen vragen vermindert de werkdrukbeleving.

Wat de werkdruk ook vermindert zijn de docentgesprekken. Er heerst een veilige en open collegiale sfeer. Daardoor is er veel ruimte om uit te spreken waar iemand mee zit. De schoolleiding acteert daar dagelijks op, niemand blijft alleen met een vraag of een probleem zitten. Die cultuur koesteren we.

Zo is op de school duidelijk het verband voelbaar tussen de selectie van professionele docenten, de onderwijskundige visie en de vertaling daarvan in de les en in de collegiale omgang en stimulans. Hierdoor is er geen merkbare beleving van werkdruk in de school.

De inspecteur heeft de school op vijf onderdelen beoordeeld. Samengevat:

  1. Wijze waarop Accent Centrum het personeelsbeleid inzet en vorm geeft. Cijfer: 8.
  2. Wijze waarop Accent Centrum het personeelsbeleid en het onderwijskundig beleid inzet om de werkdruk te verminderen. Cijfer: 8.
  3. Wijze waarop de school het personeelsbeleid inzet voor het bevorderen van de vitaliteit e.a. van haar personeel. Cijfer: 8.
  4. Wijze waarop ze het personeelsbeleid inzet voor duurzame loopbaanontwikkeling. Cijfer: 7.
  5. De professionele ruimte die de school aan de leraar geeft. Cijfer: 8.

Deze cijfers zijn gebaseerd op gesprekken met docenten, teamleiders, de vestigingsdirecteur en de algemeen directeur die personeelsbeleid in portefeuille heeft.’

Meer informatie: www.cvoaccent.nl