De achterstanden zijn het gevolg van de coronacrisis. Het kabinet publiceerde een subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’, en stelde 65 miljoen euro beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.

Scholen kunnen aanvragen doen voor drie tijdvakken. Het eerste tijdvak loopt van 1 juli tot en met 31 december; hiervoor is 32,5 miljoen euro beschikbaar. De CVO-scholen deden een aanvraag voor 1.607 leerlingen van bijna 1,5 miljoen euro. Op 3 juli blijkt of dit bedrag wordt toegekend.

Extra lessen
Als dit bedrag wordt toegekend op 3 juli, gaan de scholen in de genoemde periode extra lessen geven op werkdagen buiten de normale schooltijden – met name bijles voor bepaalde vakken en huiswerkbegeleiding – en inventariseren ze achterstanden en schaffen ze laptops aan voor thuiszittende leerlingen. Ook worden soms externe partijen ingehuurd als huiswerkinstituten of studenten van de lerarenopleiding. Verder doet een aantal scholen mee met Zomercampus010 van de gemeente Rotterdam.

Eerste tijdvak
Een school mag voor maximaal 10 procent van de leerlingen een aanvraag doen. Als een school aanvullende bekostiging krijgt uit de leerplusregeling mag de school voor maximaal 20 procent van de leerlingen een subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag per leerling bedraagt € 900,-.

De aanvraag moest vóór 22 juni ingediend worden door het bevoegd gezag van CVO. Daarom heeft een aantal CVO-collega’s in de week van 8 juni drie voorlichtingsbijeenkomsten via Microsoft Teams gegeven en een Excel sheet verspreid. Alle scholen konden daarin aangeven wat ze willen doen en voor hoeveel leerlingen. Een deel van de spreadsheet was al vooringevuld. Het advies was: dien voor de helft van het aantal leerlingen waarvoor een school mag aanvragen een aanvraag in voor het eerste tijdvak, en doe voor de andere helft een aanvraag voor het tweede tijdvak. Vrijwel alle scholen hebben dit gedaan.

Tweede tijdvak
De aanvragen voor het tweede tijdvak moeten vóór 15 september worden ingediend. Het beschikbaar bedrag is ook dan weer 32,5 miljoen euro. De uitvoering en de besteding van de middelen moet plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021.

Eind augustus ontvangen de scholen opnieuw een vooringevulde spreadsheet die ze kunnen invullen om een aanvraag voor dit tijdvak in te dienen. Als de aanvraag voor het eerste tijdvak volledig wordt toegekend zal CVO voor dit tweede tijdvak een aanvraag indienen voor 1.611 leerlingen en een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro.

Derde tijdvak
Als er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak. De verwachting is echter dat alle beschikbare middelen worden toegekend in de twee eerste tijdvakken.

Bel of mail voor meer informatie bestuursadviseur Bert Ouwens, b.ouwens@cvo.nl

Meer informatie:
https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-06-02