Projectmanager Herma Verbeij is betrokken bij het traject om nieuw strategisch beleid voor CVO te formuleren. Ze schrijft:
‘Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het tot stand brengen van het strategisch plan 2019-2024. Inmiddels is het eerste concept van de CVO-visie ‘Onderwijs voor het leven’ gereed. Veel collega's hebben een bijdrage geleverd, zowel op de inspiratiedag die gehouden is op 26 maart, als in de vele gesprekken die zijn gevoerd. Veel dank daarvoor!

In augustus 2018 is de raad van bestuur samen met de directies aan de slag gegaan. Uitgangspunt was een visie te formuleren die compact, gedragen en energiegevend zou zijn.

Eerst is er voorwerk gedaan. Met het resultaat van dit alles is er een ronde gemaakt langs de scholen om bij hen op te halen waarvan ze warm worden, waar niet alleen de worsteling, maar vooral ook de positieve energie zit.

Campagne ‘Jouw idee telt mee’
Parallel hieraan is de campagne ‘Jouw idee telt mee’ gestart. We hebben zoveel mogelijk betrokkenen gevraagd aan te geven wat hen beweegt, wat zij vinden en willen. Wat leeft er bij de vele mensen die bij ons onderwijs betrokken zijn: docenten, onderwijsondersteuners, stafleden, ouders en leerlingen? Hoogtepunt hierin was de drukbezochte inspiratiedag, waar een scala aan ideeën is verzameld die een plek hebben gekregen in de visie.

Vijf pijlers
Het intensieve proces heeft uiteindelijk geleid tot een krachtige visie ‘Onderwijs voor het leven’, die aan de hand van vijf pijlers compact en helder aangeeft waarop CVO de komende jaren vol inzet.

Dit zijn de pijlers:

  1. Goed onderwijs voor het leven
  2. Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
  3. Inclusieve identiteit: ontmoeting
  4. Professioneel en lerend
  5. Met plezier samen sterk

Aan iedere pijler is een streefbeeld gekoppeld dat zorgt voor inhoud, inspiratie en sturing, zodat elke pijler een gezicht krijgt en invoelbaar wordt.

Het is de bedoeling dat de visie een ‘levend document’ wordt, waaraan de komende jaren hard gewerkt kan worden en waarover op veel momenten en plekken het gesprek gevoerd wordt. De dialoog over de CVO-visie kunnen we alleen met elkaar voeren!

Open visie
Om recht te doen aan de diversiteit, behoefte aan autonomie en creatieve kracht van alle scholen is er gekozen voor een open visie, waarin de vestigingen veel ruimte krijgen om de doelstellingen in te vullen. Hoe? Door ze te bevragen, als startpunt van een constructieve dialoog. “Wat is jullie antwoord op deze vraag, wat zijn jullie stappen om bij de streefbeelden te komen?”

Met de streefbeelden en de goede vragen is het de bedoeling vorm te geven aan een dynamisch proces dat aan de ene kant richting geeft, maar aan de andere kant de vestigingen volop de ruimte geeft om hun eigen dimensie aan die richting te geven.

In gesprek met de omgeving
We hopen door de juiste vragen te stellen niet alleen in gesprek te gaan met onze scholen, maar ook met onze omgeving. Met de ouders, de aanleverende en afnemende scholen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de lokale overheden en ook met de Inspectie.

Verdere procedure
De concept-visie wordt de komende weken verder verfijnd. Half juli hopen we een definitief visiedocument te kunnen vaststellen. Tijdens de CVO-jaaropening op donderdag 19 september 2019 wordt de visie ‘Onderwijs voor het leven’ met enthousiasme gepresenteerd.’