Het schoolplan 2017-2022 is tot stand gekomen na en in overleg met veel betrokkenen binnen en buiten de school: de onderwijsteams, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouders en het curatorium.

Comenius-DNA
Het motto van het plan is: ‘Samen werken aan het beste onderwijs voor elke leerling’.

Het Comenius College ziet zichzelf als een gemeenschap, gebaseerd op christelijke waarden, én als een ambitieuze scholengroep met een ambitieuze opdracht.

Belangrijk is het Comenius-DNA, waarmee wordt bedoeld: oog hebben voor elkaar, talenten stimuleren en kansen bieden.

Het nieuwe schoolplan formuleert drie onderwijskundige doelstellingen:

  1. duurzaam goede resultaten;
  2. onderwijs afgestemd op leer- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen;
  3. aantrekkelijk onderwijs binnen de context van de school.

Deze doelen worden nagestreefd met een nieuwe besturingsfilosofie, die neerkomt op:

  • het vergroten van de professionele ruimte;
  • het lager in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden;
  • het creëren van een professionele leergemeenschap;
  • het creëren van ruimte voor scholen om eigen keuzes te maken.

Download het integrale schoolplan.

Meer informatie: https://www.comenius.nl/Onderwijs/Kwaliteit_onderwijs