Digitale geletterdheid is een thema dat breed speelt in het onderwijs. Veel scholen zijn ermee bezig. Wat moeten basisschoolleerlingen nu eigenlijk kennen en kunnen op dit gebied als zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs? En hoe zit dat met de leerlingen uit het voortgezet onderwijs als zij doorstromen naar mbo, hbo of universiteit? Daarover zijn er in Nederland nog geen afspraken gemaakt.

Curriculum.nu is er, samen met SLO, mee bezig, maar het duurt ten minste tot 2021 voordat het onderwijs in Nederland daarvan de vruchten kan plukken. Wat doen we in de tussentijd? Kunnen we het ons permitteren om nog enkele jaren te wachten?

Aansluiting bij SLO en Curriculum.nu
In het belang van onze leerlingen heb ik daarom samen met Remco Pijpers van Kennisnet het initiatief genomen om ons aan te sluiten bij de ontwikkelingen van SLO en Curriculum.nu om onze jongeren een voorsprong te geven.

Daarvoor hebben we partners nodig om samen hieraan te werken. De gemeente Rotterdam wil meewerken, de IT Campus, SLO, Kennisnet, Curriculum.nu, de hogescholen door middel van twee lectoren en, sinds de aftrap op 2 oktober, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs van andere besturen.

Net als taal en rekenen
Het gaat om een beweging die ons hele onderwijs op termijn verandert. Het gaat allang niet meer om een nieuw vak, maar om kennis en vaardigheden die van iedere docent verwacht worden. Net zoals we het gewoon vinden dat alle leerlingen de Nederlandse taal op een bepaald niveau beheersen en kunnen rekenen, zal dat gelden voor digitale geletterdheid. Het gaat deel uitmaken van het totale pakket aan onderwijsinhoud dat we aanbieden aan onze jeugd.

Zoals José van Dijck, hoogleraar en oud-president van de KNAW, onlangs zei: ‘Digitale geletterdheid betekent meer dan informatie en kennis: het gaat over het bijbrengen van beoordelingsvermogen en wijsheid.’

Waar blijven de CVO-scholen?
Wat mij bij de aftrap op 2 oktober opviel was het kleine aantal deelnemers van CVO-scholen. Komt dit omdat het thema minder leeft of omdat er eerst andere zaken moeten worden opgepakt? Scholen kunnen zich nog steeds aanmelden via g.h.elings@calvijn.nl en m.w.j.viskil@calvijn.nl

Startbijeenkomst
Het is de bedoeling om na de herfstvakantie te starten en met elkaar afspraken te maken over de inrichting van dit traject. SLO heeft al concept-leerlijnen ontwikkeld waar we ons bij willen aansluiten.

Tijdens deze startbijeenkomst zullen externe partijen ons helpen om dit initiatief in beweging te zetten.

Doel
Het doel heb ik, in alle voorlopigheid, zo geformuleerd:

Met een aantal po- en vo-scholen uit Rotterdam en omgeving vormen we een projectgroe, die de komende jaren digitale geletterdheid handen en voeten geeft in het onderwijs. Dit doen we in samenwerking met Kennisnet, SLO, Curriculum.nu, IT Campus, (lectoren van) hogescholen en de gemeente Rotterdam. Het doel: komen tot een landelijke basisset van afspraken voor po (onderbouw en bovenbouw) en vo (onderbouw en bovenbouw) die aansluit bij het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo).

Ik kijk uit naar de reacties van de CVO-scholen!

Gerrit Elings
CSG Calvijn