Lid Raad van Toezicht

CVO zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Heb jij expliciete kennis van onderwijsfinanciën en een (aantoonbare) bevlogenheid voor goed onderwijs in de Rotterdamse regio? Lees dan snel verder!

De Raad van Toezicht van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) zoekt per 1 september 2021 een nieuw lid. Hij/zij is tevens lid van de Audit Commissie van de Raad en slaat in die hoedanigheid de brug tussen financiën, besturing, organisatie en onderwijs. Idealiter heeft de kandidaat expliciete kennis van onderwijsfinanciën en een (aantoonbare) bevlogenheid voor goed onderwijs in de Rotterdamse regio.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om met de Raad van Bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. De leden van de Raad hebben gezamenlijk een ruime kennis en ervaring op het terrein van (voortgezet) onderwijs, kwaliteitsbeleid, (onderwijs)financiën, jeugdproblematiek in relatie tot onderwijs, personeel en organisatie, identiteit, bedrijfsvoering en/of juridische zaken. De Raad van Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond en religie.

De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de interne toezichthouders binnen CVO hun taken en rollen vervullen. Zij zijn en willen hierop aanspreekbaar zijn.

De Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus, oordeelt en besluiten neemt. Aan de functie van toezichthouder wordt door de Raad van Toezicht zodanig invulling gegeven dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Omdat er sprake moet zijn van integraal toezicht en het afwegen van alle belangen, zijn er geen functies of portefeuilles in de Raad van Toezicht, anders dan de functie van voorzitter. Leden kunnen zitting hebben in de auditcommissie, de remuneratiecommissie of de onderwijscommissie.

Uitgangspunt is dat leden van de Raad van Toezicht aan de volgende eisen voldoen:
 • Het instemmen met de doelstelling en missie/visie van de vereniging;
 • Het hebben van een academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
 • Het beschikken over een relevant netwerk in de regio Rotterdam, dan wel binnen het onderwijs, aanverwante sectoren en/of de (lokale) politiek;
 • Het hebben van oog en hart voor diverse culturele en religieuze achtergronden;
 • Het zich verbonden voelen met en kennis en inzicht hebben van de actuele Rotterdamse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • Het zoeken naar evenwicht tussen enerzijds de noodzaak om de Raad van Bestuur de nodige ruimte te geven en anderzijds de noodzaak om de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting de Raad van Bestuur;
 • Het vermogen om vanuit een toezichthoudende rol te kunnen oordelen over het functioneren van de vereniging op grond van de beschikbare informatie.
Specifieke eisen lid Audit Commissie

De Audit Commissie bestaat uit drie leden en is namens de Raad van Toezicht in ieder geval belast met het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van:

 • Werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
 • De financiële informatieverschaffing door CVO Rotterdam e.o. (inclusief doch niet beperkt tot de keuze van accounting policies, de toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, begroting en jaarrekening en inzicht in de behandeling van risicoanalyses daarbij, prognoses m.b.t. de exploitatie, meerjarenbegroting en de werkzaamheden van de externe accountant ter zake);
 • De bevindingen van de concerncontroller aangaande het ‘in control’ zijn van CVO Rotterdam e.o.;
 • Naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 • De relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van CVO Rotterdam e.o.;
 • De verdeling van de middelen over de scholen van CVO Rotterdam e.o.;
 • Treasury in het algemeen en de liquiditeitsontwikkeling van CVO Rotterdam e.o. in het bijzonder;
 • Mogelijkheden voor CVO Rotterdam e.o. van externe financiering;
 • Beoordeling van grootschalige bouwprojecten qua financiering;
 • Toepassing van informatie- en communicatietechnologie (lCT);
 • Het uitbrengen van advies aan de Raad van Toezicht aangaande de benoeming van de externe accountant;
 • Het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur waarin de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van CVO Rotterdam e.o. worden besproken.
Context van CVO

Op de CVO-scholen komen leerlingen vanuit allerlei culturen en religieuze achtergronden samen. Vanuit de christelijke identiteit zetten onze scholen zich in om verbinding te maken tussen deze verschillende religieuze stromingen om met elkaar samen te leren, te leven en te werken, hiermee invulling gevend aan de CVO kernwoorden liefde, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en hoop. Gelet op de vele leerlingen van andere geloofsovertuigingen die in deze multiculturele samenleving de CVO-scholen bezoeken, heeft de RvT oog voor andere geloofsopvattingen en hun plaats binnen CVO.

Tijdspad
 • 22 april 2021 vanaf 17:00 uur 1e ronde gesprekken
 • 19 mei 2021 vanaf 15:00 uur 2e ronde gesprekken
 • 27 mei 2021 voorstel kandidaat in RvT
 • 24 juni 2021 bekrachtiging nieuwe lid in ALV

Solliciteren

Reageren kan tot en met 15 april 2021 tot 12:00 uur. Je motivatiebrief met CV zien we graag tegemoet op rvt@cvo.nl